Reactie van ChristenUnie Roosendaal op het Bestuursakkoord van 2018

Foto Nieuwe Markt Roosendaal.JPG
Karen met Logo
Door Karen Suijkerbuijk-Ader op 14 februari 2022 om 14:58

Reactie van ChristenUnie Roosendaal op het Bestuursakkoord van 2018

Voor ons ligt het Bestuursakkoord, opgesteld door de vier coalitiepartijen. Waarvoor onze dank. Het is een akkoord waar wij ons in kunnen vinden. Inderdaad een akkoord op hoofdlijnen. De ChristenUnie ziet daarom ruimte om punten naar voren te brengen die het bestuursakkoord verder concretiseren.

De rode draad in onze inbreng is dat we samen oren en ogen moeten hebben voor mensen die tussen wal en schip belanden. Deze voorwaarde zal de ChristenUnie de komende vier jaren blijven benadrukken. Daarnaast vinden wij het als partij belangrijk om af en toe in te zoomen op lopende processen, zodat we samen met elkaar verbeteringen kunnen doorvoeren. Een goede en transparante informatievoorziening is cruciaal voor de werking van de lokale democratie. Graag wil ik per hoofdstuk onze concrete punten naar voren brengen en kort toelichten.

Hoofdstuk Duurzaam Roosendaal

Naar onze mening kunnen duurzame initiatieven beter mogelijk worden gemaakt door samenwerking te zoeken met andere gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dit kan de gemeente Roosendaal o.a. doen door het sluiten van nieuwe Green deals of door zich aan te sluiten bij bestaande Green deals. (Er bestaan 221 Green deals). Tot nu toe heeft Roosendaal zich nog niet aangesloten bij een Green Deal.

Hoofdstuk Sterk en gezond Roosendaal

Eén van de pijlers van het bestuursakkoord is dat inwoners duurzaam deelnemen aan de samenleving. Wat de ChristenUnie betreft, uit deze duurzame deelname zich als eerste door een goede maatschappelijke opvang in Roosendaal. Inwoners die om welke reden dan ook hun huis verliezen en dakloos worden, horen ook in die eerste dagen/maanden opgevangen te worden in hun eigen stad Roosendaal. De opvang dient een brug te zijn naar andere vormen van hulpverlening en dit kan het beste in de vertrouwde omgeving, waar zij de meeste (sociale) binding hebben, direct aangevuld met passende ambulante zorg. Ook projecten als Housing First en Sober wonen mogen wat ons betreft uitgebreid worden. Wij hopen dat hier voldoende middelen voor vrijgemaakt worden.

Extra inzet van zwaardere ambulante begeleiding en zorg is van groot belang voor de extra kwetsbare inwoners van Roosendaal. Juist waar sprake is van problemen op meerdere levensgebieden is dat aan de orde. Problemen stapelen zich op, zoals schulden, huurachterstand, opvoedingsproblematiek, vervuiling, verslaving, criminaliteit, etc. Het overzicht ontbreekt, de interactie verslechtert, er ontstaat zorgmijding en teloorgang. Integraal deskundig ingrijpen is nodig, met oog voor (kind)veiligheid, en herstel van het normale leven.

De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Ook samenwerkingen tussen formele professionele zorginstanties en de  informele zorg door vrijwilligers mogen wat ons betreft gewaardeerd en ondersteund worden.

Duurzame deelname aan de samenleving geldt ook voor nieuwkomers. Er kan meer maatwerk geboden worden bij de integratie van vluchtelingen. Stimuleer praktisch geschoolden om naast hun inburgering ook praktijkervaring op te doen. En stimuleer dat theoretisch geschoolden een intensieve cursus Nederlands kunnen volgen, en laat hen met behoud van uitkering verder studeren.

En wat de alinea over jeugd betreft, vindt de ChristenUnie dat de gemeente meer mag investeren in de beroepsgroep van de jongerenwerkers en meer gebruik mag maken van hun expertise. Doordat jongerenwerkers dwarsverbanden leggen tussen verschillende milieus, is het werk zeer waardevol voor de gemeente Roosendaal.

Armoedebeleid. De ChristenUnie wil armoede zo snel mogelijk in het vizier krijgen en dat mensen ondersteund worden weer zelfredzaam te zijn. Er moet maximaal ingezet worden op preventie en vroegsignalering. Ingezoomed mag worden op onderwerpen als laaggeletterdheid, de uitvoering van de schuldhulpverlening en de controle op bewindvoering.

Wat de alinea over arbeidsmarkt betreft, is het van belang dat de gemeente voldoende beschut werk blijft aanbieden voor mensen in een kwetsbare positie. De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende participatiebanen en daar waar werken in een reguliere baan niet mogelijk is, moet de gemeente beschut werk blijven aanbieden. Een extra inspanning is hier vereist.

Hoofdstuk Aantrekkelijk Roosendaal

De ChristenUnie benadrukt het belang van vroegtijdige en gecoördineerde aanpak van risicojeugdigen. Hard optreden en tegelijk perspectief bieden zijn uitgangspunten. Dus inderdaad zoals in het bestuursakkoord staat “Zacht waar het kan, hard waar het moet,” maar altijd met een hart.

De ChristenUnie heeft al eerder duidelijk laten weten dat we tegen de opening van coffeeshops zijn en hopen dat de gemeente Roosendaal de nullijn blijft hanteren, ondanks mogelijke positieve resultaten van experimenterende gemeenten. Ook zal de gemeente wat ons betreft veel meer moeten doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs.

Hoofdstuk Goed bestuur

Uitgangspunt voor de ChristenUnie is, dat de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie (bestuurskracht) voldoende moet zijn en blijven. De ChristenUnie kiest daarbij niet op voorhand voor fusie of samenwerken. Bestuurlijke samenwerkingsverbanden vragen een kritische houding. De ChristenUnie is niet per definitie tegen gemeenschappelijke regelingen, maar die dienen op z'n minst de mogelijkheid in zich te hebben dat de individuele gemeente eigen beleid kan blijven formuleren. Ook is belangrijk dat de raad zicht en controle houdt op besluiten die op basis van een gemeenschappelijke regeling genomen worden.

Wat betreft de samenwerking met de inwoners ziet de ChristenUnie het als een positieve ontwikkeling dat de inwoners steeds vaker zelf initiatieven nemen, zoals in het Bestuursakkoord staat. Echter, het is ook belangrijk dat de gemeente zelf inwoners blijft betrekken bij te vormen beleid. Waarbij informatie wordt opgehaald bij de inwoners, in de kernen en wijken, over concrete onderwerpen die spelen. Wat de ChristenUnie betreft mag de gemeente sterker inzetten op deze vorm van burgerparticipatie en er een structureel onderdeel van de beleidsvormingsfase maken. Deze vorm van burgerparticipatie betrekt ook de inwoners die niet zelf initiatief nemen.

In het bestuursakkoord vinden we geen uitgebreid financieel paragraaf aan. Wat ik graag daarover naar voren wil brengen, is dat bij bezuinigingen de posten die te maken hebben met de nood van individuele inwoners, zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen moeten worden ontzien. En we mogen kritisch zijn op de inhuur van externe projectmanagers en adviesbureaus.

Tot slot, voorzitter. In de Inleiding van het Bestuursakkoord staat dat de uitnodiging om met aanvullingen op dit akkoord te komen de komende vier jaar zal staan. Mijn vraag is: wat is het verschil met de voorgaande jaren? Is er een verschil in werkwijze?

De ChristenUnie kijkt uit naar de komende vier raadsjaren, waarbij we zoveel mogelijk willen samenwerken met alle partijen. We doen dit werk voor de inwoners van Roosendaal en wij zijn er van overtuigd dat we onze doelen beter kunnen bereiken door zoveel mogelijk samen te werken.